EMP/EMI test og kontroll­målinger


EB Consulting utfører testing av skjermrom og skjermskap for å gi kunden dokumentasjon på at beskyttelsestiltak mot EMP/EMI er gjennomført iht. gjeldende forskriftskrav. Testene utføres normalt iht. IEEE std. 299 eller IEC TS 61000 som CW-test.

Test standardene beskriver hvordan testene skal utføres (metode) og hvilke testfrekvenser som skal benyttes. Dempningskrav er gitt av nasjonale myndigheter.

Testing kort beskrevet
 • Valg av målepunkter
 • Kalibrering av testrigg utenfor skjerm ift. romdimensjoner (referansemåling)
 • Påtrykk av testsignal (en rekke utvalgte testfrekvenser) med sender (signalgenerator) på valgte objekter
 • Måling av mottatt dempet testsignal (med spektrumanalysator etc.) på motsatt side av skjermen
 • Målt dempning i dB mellom sender og mottaker korrigeres iht. referanse-/kalibreringsverdier, og angir skjermens faktiske dempningsegenskaper i de definerte målepunktene
Følgende komponenter i skjermede installasjonen blir normalt testet
 • Selve skjerm strukturen (vegger, tak og gulv)
 • Kabelgjennomføringer (Single Entries)
 • Evt. egne gjennomføringer for fiberkabler (fiberrør)
 • Bølgefeller for luft (vent. og kjølt)
 • Evt. kabelfiltre og overspg.vern (for elektriske kabler)
 • Jordingssystemet utenfor og inne i skjerminstallasjonen
 • Lekkasjemålinger på kabling og terminering av denne
Tester gjennomføres normalt i to omganger i nye installasjoner
 • Første gang etter ferdig bygget skjermrom/-skap uten tekniske installasjoner
 • Andre gang (sluttest) etter at alle tekniske installasjoner (kabling, skapmontasje etc.) er ferdig

Testene avsluttes med rapport som inneholder kort beskrivelse av den skjermede installasjonen as built, testresultater og beskrivelse av evt. avvik og mangler ift. gjeldende forskrift. Om ønskelig utarbeides også en plan med beskrivelse av nødvendige tiltak for å innfri definerte krav og oppnåelse av nødvendig beskyttelsesgrad mot EMP/EMI.

For energiforsyningen er slike krav gitt i NVEs Beredskapsforskrift (bfe). For de fleste andre sivile sektorer er liknende krav gitt i Forskrift om objektsikkerhet.